Privacy Policy

Deze Privacy Policy bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

AVG Privacy Policy Dabrav BVBA

Toelichting

Deze Privacy Policy bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt van verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Dabrav BVBA. (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Dabrac BVBA, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. Artikel 1 – Algemeen

1.1. ONDERNEMING leeft de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING.

2. Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

2.1.1. Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;

2.1.2. Categorie 2: via cookies

2.1.3. Categorie 3: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

2.2.1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

2.2.2. tijdens gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

3. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De ONDERNEMING zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

3.1.1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van onze onderneming om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

3.1.2. Categorie 2: het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

3.1.3. Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

3.1.4. Categorie 4: cookies (zie artikel 8);

3.1.5. Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.ONDERNEMING zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de ONDERNEMING en u.

5. Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of per post naar ONDERNEMING of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8. Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies? Onze website Bodyshopessentials.be gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten.

8.3. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

8.3.1. Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de website.

8.3.2. Niet-functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van het gebruik van de website. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies. 8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Bij doorgaan van het bezoek gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:

http://www.youronlinechoices.eu/

Cookies

De website Dabrav.be gebruikt geen cookies en is compliant met de AVG. Dit is gecontroleerd met Cookiebot. De website Bodyshopessentials gebruikt 7 cookies. Dit is gecontroleerd met Cookiebot. Dit betreft zowel functionele als niet-functionele cookies. Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen.

Niet-functionele cookies in deze website betreffen statistische en marketing cookies die allen gerelateerd zijn aan Google Analytics: Google Analytics: Gebruikt voor het verzamelen van website statistieken. De verzamelde gegevens voor gebeurtenissen en gebruikers worden niet automatisch verwijderd. Doubleclick.net: Gebruikt om de website te analyseren en dit aan Google en andere adverteerders die werken met DoubleClick toe te laten om relevante reclame voor de gebruiker te tonen.

De website Bodyshopessentials.be maakt gebruik van cookies We gebruiken cookies om ons bezoek te analyseren. We delen geen informatie over uw gebruik van onze site met sociale media, reclame en andere partners. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.